strpení prosím, získávám data
INFORMACE
572 629 111
Po-Pá: 7:00-15:30
So, Ne, státní svátky - zavřeno
shadow

Zdravotnická dokumentace

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejich výpisů nebo kopií

 

Kdo může nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat z ní výpisy nebo kopie:

V § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v účinném znění, jsou uvedeny osoby, které jsou oprávněny nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat z ní výpisy či kopie.

Mezi oprávněné osoby patří:

 • pacient,
 • zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,
 • osoba určená pacientem nebo jeho zákonným zástupcem nebo opatrovníkem – pacient může při hospitalizaci určit oprávněnou osobu při příjmu v souhlasu s hospitalizací nebo záznamem do zdravotnické dokumentace. Po hospitalizaci lze určit oprávněnou osobu udělením plné moci pacientem,
 • osoba blízká zemřelému pacientovi.

 

Jak žádat o nahlížení do zdravotnické dokumentace nebo o pořizování jejich výpisů nebo kopií:

 • vyplněním žádosti.

Formulář žádosti:

Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nebo o pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace

 

Jakým způsobem lze podat žádost:

 • osobně,
 • poštou.

 

Jak se ověřuje totožnost žadatele:

Je-li žádost podána osobně za přítomnosti pověřeného zaměstnance Nemocnice, je nutné předložit doklad totožnosti.

Je-li žádost podávána osobou blízkou je nutné k dokladu totožnosti předložit doklad ověřující vztah žadatele k pacientovi – např. oddací list, rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka apod.

Je-li žadatelem osoba určená pacientem na základě plné moci, je nutné, aby podpis pacienta byl úředně ověřen.

 

Žádost podána písemně

 • Podpis žadatele musí být úředně ověřen.
 • Doklady ověřující vztah žadatele k pacientovi je nutné zaslat v kopii, která je úředně ověřena (vidimace).

 

Vyřízení žádosti

 • Nahlížení do dokumentace probíhá vždy za přítomnosti pověřeného zaměstnance.
 • Z provozních důvodů nelze žádost vyřídit ihned. Při podání žádosti Vám pověřený zaměstnanec sdělí termín, kdy bude dokumentace připravena k nahlédnutí, případně připraven její výpis nebo kopie.
 • Pořízené výpisy nebo kopie ze zdravotnické dokumentace vydá Nemocnice žadateli v zákonné lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti, po předchozím zaplacení poplatku dle aktuálního níže uvedeného ceníku. Poplatek se hradí v hotovosti nebo v případě doručování na základě zaslané faktury bezhotovostním převodem.
 • O každém nahlížení do zdravotnické dokumentace, o každém pořizování jejich výpisů nebo kopií se provede záznam ve zdravotnické dokumentaci.
 • Osobě, které pacient udělil zákaz s nahlížením do jeho zdravotnické dokumentace, nebo zakázal pořizovat z ní výpisy nebo kopie, lze poskytnout zdravotnickou dokumentaci jen ze zákonných důvodů.

 

Ceník za nahlédnutí nebo za pořízení výpisů nebo kopií

 • A4 – jednostranná kopie černobílá 2,00 Kč/ks
 • A4 – oboustranní kopie černobílá 4,00 Kč/ks
 • 200 Kč za každých započatých 30 minut – náklady spojené s nahlížením nebo vyhledáním dokumentace – čas zaměstnance strávený při nahlížení do dokumentace nebo při vyhledávání a přípravě kopií nebo výpisu dokumentace
 • náklady spojené s odesláním dle platného ceníku České pošty

 

Nahlížení do zdravotnické dokumentace zemřelého pacienta nebo pořizování jejich výpisů nebo kopií

Osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o výsledku pitvy, byla-li provedena, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat z nich výpisy nebo jejich kopie.

Pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.